ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540)

0152

กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สถาบันที่เชื่อถือได้” ในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน..

Download

Top

Comments are closed.

Top