CERAKOOL 900

CERAKOOL

ความหมายของ Cerakool 900
Cerakool เป็นวัสดุกันไฟประเภทเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่พัฒนามาจากเทคโนโลยี่ของ NASA ด้วยส่วนผสมของCeramic Borosilicate Glass Microshperes จาก 3 M Cerakool จึงสามารถสะท้อนรังสี UV, VIS, และ NIR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันและลดความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารโรงงานได้ดีเยี่ยม

Cerakool แตกต่างจากฉนวนป้องกันความร้อนทั่วไป เนื่องจาก Cerakool เป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ติดตั้ง ภายนอกอาคาร (Exterior Insulation) โดยใช้หลักการ “สะท้อนรังสีจากแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflect)” ซึ่งเป็นการป้องกันความร้อนก่อนที่ความร้อนจะกระทบผิวหลังคา หรือผนังอาคาร

นอกจากนี้ Cerakool ยังมีคุณสมบัติ การคายความร้อน (Thermal Emittance) สูงจึงช่วยลดความร้อนที่สะสมบนผิวหลังคา หรือผนังอาคารทำให้อาคารทั้งหลังเย็นลง และยังช่วยลดความเสียหายของโครงสร้างหลังคา หรือ ผนังที่เกิดจากการยืด หรือ หดตัวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
คุณสมบัติของ Cerakool 900
 • ประหยัดพลังงาน มีส่วนผสมของเซรามิค ช่วยประหยัด พลังงานได้มากกว่า 40%
 • ป้องกันการรั่วซึม มีคุณสมบัติทึบน้ำ และยืดหยุ่นตัวสูง
 • การยึดเกาะ สามารถยึดเกาะกับวัสดุได้หลายชนิด เช่น คอนกรีต เหล็ก ไม้ โลหะต่างๆ
 • ความยืดหยุ่นสูง สามารถทนต่อการบิดงอ
 • มีความทนทานสูง
 • ลดเสียงรบกวนจากภายนอก
 • มีความปลอดภัย ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ติดไฟ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 • ปกป้องตัวอาคาร สามารถทนต่อสารเคมี ความร้อน ทำให้ ผนังและหลังคา มีความทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องมีการรื้อในการติดตั้ง
 • ช่วยงานปรับปรุง สะดวก รวดเร็ว ในการทำงาน เนื่องจากทำ ภายนอกตัวอาคารจึงไม่ต้องรื้อ หรือหยุดใช้พื้นที่
การใช้งานของ Cerakool 900
ใช้พ่นเคลือบ หรือ ใช้ทาภายนอกของโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันความร้อน

 • หลังคาที่เป็นวัสดุคอนกรีต กระเบื้องแผ่น กระเบื้องลอน หลังคา เหล็ก สังกะสี
 • ผนังที่เป็นคอนกรีต อิฐฉาบปูน สังกะสี โลหะ กระเบื้อง หรือไม้
 • คอนเทนเนอร์ หรือถังบรรจุสารเคมี
plan900
ข้อมูลทางเทคนิค
Thermal Properties KMIT & JIS
Solar Reflectance ≥90% 3106
Solar Absorbance ≥10% 3106
Thermal Emittance ≥90% 3106

 

Physical Properties TIS & ASTM
Surface Adhesion > 23 kg / sq cm ASTM C-633
Tensile Strength > 1.6 n / sq mm ASTM D-412
Elongation > 620% ASTM D-412
Hardness > 32 shore A ASTM D-2240
Water vapor
permeability & permeability
200g / sq m / 4days ASTM D-471
ASTM E-96
UV Resistance 5000 hours ASTM D-822

 

Physical Properties TIS & ASTM
High Temperature stability > 250 F ASTM D-794
Fungal Resistance No fungal growth TIS 272-2541
Water Transmission No fungal growth TIS 272-2541
Water Transmission No corrosion found on tested sample TIS 272-2535
ASTM D-1380

 

Environmental Properties TIS
Dry film Toxicity Non-toxicNo mercury, Lead, Cadmium, ChromiumCyanide, Asenic TIS 1097-2535
Fire Resistance ASTM
Fire resistance Flame Spread : 5
Lateral Flame Spread : None
ASTM E-108
สาระน่ารู้ ประหยัดพลังงาน 40% กับ Cerakool
หลักการวิเคราะห์ ใช้การเปรียบเทียบค่า RTTV (Roof Thermal Transfer Value) ระหว่างหลังคากระเบื้องลอนคู่ธรรมดา กับ หลังคากระเบื้องลอนคู่ที่ติดตั้ง Cerakool จากหลักการ และสูตรการคำนวณตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม ตามความในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

กำหนดให้ หลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่ มีมุมเอียง 22.5 องศา ไม่มี skylight

ค่า RTTV หาได้ดังนี้
RTTV = (1-RSR)(UR)TDeq + (RSR)(US)ΔT + (RSR)(SC)(SF)
โดย
RTTV = ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารที่พิจารณา โดยมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตร
UR = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาส่วนทึบ โดยมีหน่วยเป็นวัตต์ ต่อตารางเมตร-องศาเซลเซียส
TDeq = ค่าแตกต่างอุณหภูมิ

ในกรณีนี้หลังคาไม่มี skylight –> SRR = 0
1. กรณีไม่มี CERAKOOL

RTTV = UR x Tdeq
UR = 1/RT ; RT = RI + Rกระเบื้อง + R0
RT = 0.148 + (0.01/0.836) + 0.055 = 0.215 m²K/W
UR = 4.65 W/m²K
ค่า TDeq = 28° C
ดังนั้นค่า RTTV = 4.65×28
= 130.2 W/m²K

ดังนั้นค่า RTTV บนกระเบื้องลอนคู่มีค่า W/m²K

2. ในกรณีมี CERAKOOL
ค่า K ของ CERAKOOL CERAMIC COATING มีค่าเท่ากับ 0.00045 W/m²K

UR = 1/(0.148+0.012+0.67+0.055)
= 1.134 W/m²K

ดังนั้นได้ค่า RTTV ใหม่ RTTV x 28 = 31.75 W/m²K
เพราะฉะนั้นผลต่าง RTTV = 130.2–31.75 = 98.45 W/m²
คิดเป็น % = 75.61 %

ในสภาวะจริง การสูญเสียพลังงานเนื่องจากปัจจัยภายนอก ประมาณ 55% เกิดจากการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดของหลังคาอาคาร

ดังนั้น ภาระที่เครื่องปรับอากาศต้องรับภาระจะลดลง = 0.7561×0.55 ≈ 40%

MATERIAL SAFETY DATA SHEET
Top