ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527)

0152
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527) ข้อ24 ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้…

Download

Top

Comments are closed.

Top